Fel bob amser, roedd mis Rhagfyr yn fis prysur iawn i'n holl Living Water Adopt-A-Child timau ledled y byd. Mae'r swyddfeydd Cenedlaethol yn ymdopi â chynnydd sylweddol yn nifer y cardiau a llythyrau ar gyfer plant a noddir, a'r timau yn Guatemala ac Albania sy'n trefnu prydau a chyflwyniadau Nadolig arbennig, ynghyd â dosbarthu'r anrhegion Nadolig i'r holl blant - noddedig a heb eu noddi. fel ei gilydd.

“Diolch” twymgalon i bawb a gyfrannodd at gostau hyn ac yn enwedig i'r timau ar lawr gwlad a barodd i'r cyfan ddigwydd - yn sicr fe wnaethoch chi ennill eich gwyliau Nadolig.

Yn Albania, roeddem yn falch iawn o allu partneru â Team Hope Ireland eto eleni i ddarparu blwch esgidiau o anrhegion i'r plant, yn ogystal â'n parseli bwyd Nadolig ein hunain. “Diolch” mawr arall i bawb a helpodd i roi'r rhain at ei gilydd a'u dosbarthu.

Yn Guatemala, rhoddwyd basgedi bwyd Nadolig i'r bobl hŷn sy'n mynychu'r rhaglenni o dan ein prosiect M25 / Merched Mewn Angen. Roeddent wrth eu boddau o fod yn derbyn anrheg ar eu cyfer yn unig.

Isod mae rhai lluniau o'r digwyddiadau Nadolig yn y ddwy wlad.