Bob blwyddyn, Living Water Adopt-A-Child yn cynnal dathliad Nadolig i blant y cymunedau tlawd Guatemala ac Albania yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae'r plant hyn hefyd yn derbyn anrheg Nadolig arbennig sy'n briodol i'w rhyw a'u hoedran. Yr anrheg hon yn aml yw'r unig anrheg Nadolig y mae'r plant hyn yn ei derbyn.

Ein Nadolig ministry mae'r ymdrechion hefyd yn cynnwys darparu parseli bwyd prydau Nadolig i deuluoedd mewn angen.

Mae darparu adnoddau bwyd ychwanegol yn debygol o fod yn arbennig o bwysig eleni gydag effaith economaidd COVID-19.

Mae nifer y teuluoedd sy'n byw mewn tlodi yn cynyddu'n gyson yn Guatemala ac Albania gan golli swyddi sy'n deillio o'r pandemig.

Partner Gyda Ni

Gofynnwn ichi ystyried yn weddigar partneru gyda ni i helpu i wneud y Nadolig hwn yn fendith i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Bydd eich haelioni yn caniatáu inni roi dillad a theganau mawr eu hangen “o dan y goeden” ar gyfer cannoedd o blant, wedi'u noddi ai peidio.

Mae ein Dathliad Nadolig blynyddol hefyd yn ddigwyddiad y mae disgwyl mawr amdano yn cynnwys pryd poeth wedi'i baratoi'n ffres, rhaglen sy'n dathlu genedigaeth ein Gwaredwr, a dosbarthiad cyffrous anrhegion Nadolig i blant sy'n awyddus i ddadlapio eu syndod.

Cyfleoedd Partneriaeth Nadolig

Fel bob amser, mae eich rhodd yn ddidynadwy o ran treth a bydd yn ei gwneud yn bosibl i ni ddod â llawenydd a gobaith i blant sy'n byw mewn tlodi y Nadolig hwn. Rydym yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth y gallwch ei chynnig i helpu i roi profiad Nadolig i'n teuluoedd y byddan nhw'n ei drysori am flynyddoedd i ddod!

RHOWCH NAWR